Vysvětlivky a struktura textu

Chtěla bych na tomto místě uvést několik doplňujících informací k textu pamětí. Ferdinand Herget, můj pradědeček z matčiny strany, psal své memoáry v požehnaném věku osmdesáti čtyř let. To nevyhnutelně poznamenalo jejich formální stránku. Přesto jsem se rozhodla do stylistické úpravy textu zasahovat co nejméně. Ponechala jsem na dnešní dobu nezvyklý sloh, zachovala jsem i rozdílnost času vyprávění. V určitých částech je čas přítomný, v jiných minulý. Kosmetické úpravy si vyžádala formulace pouze několika málo vět. Z důvodů snadnější orientace jsem dotvořila nadpisy jednotlivých částí. V nezměněné podobě zůstaly i různé místní názvy, pojmenování lodí, staveb apod., které pradědeček často znal jen foneticky, a tak je i zapsal. Mně tím připravil horké chvilky strávené přemýšlením a vyhledáváním správných, oficiálních podob, které uvádím v poznámkách pod čarou. Zvláště v případě čínských a japonských označení to byl skutečně oříšek, který se mi ale až na vyjímky podařilo rozlousknout. To samé platí i u slangových výrazů. Námořní hantýrka byla košatá a zvláště v případě rakouskou-uherského námořnictva, které sdružovalo mnoho národů a čerpalo z jejich jazyků, velmi nepřehledná. K nemožnosti dešifrovat určité pojmy přispěl i rukopis, který byl místy špatně čitelný (viz vysvětlivky níže). Pro čtenáře může být matoucí, že název označující jednu a tu samou věc se v textu vyskytuje v různých podobách. Ve snaze zachovat autenticitu jsem názvy nesjednocovala.
    V poznámkách pod čarou uvádím jak oficiální podoby názvů uvedených v textu, tak různá doplňující vysvětlení a rozvíjející informace. Ty často začleňují vyprávění do širších historických souvislostí. V několika případech ho uvádějí na správnou míru. Ráda bych zde zmínila, že některé popisy událostí, které pradědeček nezažil na „vlastní kůži“ (což ani nikde netvrdí), ale které zmiňuje, neboť se vztahují k jeho zážitkům a dokreslují dobový obraz, se občas rozchází s dnešními historickými prameny. Prameny, z nichž čerpal, mohly být zkreslené a proto uvádím i jiné varianty, aby si čtenář mohl vybrat. Často se totiž rozchází i současné historické prameny a u některých událostí tedy není jeden platný výklad.
    Obrazová příloha je kromě autentických fotografií, kreseb (autorství neznámé) a pohledů z pradědečkovi pozůstalosti obohacena o obrázky z jiných zdrojů, které dotvářejí atmosféru doby (viz vysvětlivky).
    Na závěr bych chtěla poděkovat své mamince Bronislavě Dvořákové, za přepis části pamětí a svému dědečkovi Václavovi Hergetovi, za to, že se mu podařilo památku na svého otce uchovat.

Kateřina Dvořáková

Vysvětlivky

HLAVNÍ TEXT

* – označuje výraz, který nebylo možno spolehlivě přečíst, a proto je napsán v nejpravděpodobnější formě, nebo jsou zde lomítkem odděleny možné varianty
1, 2, 3... – za slovem/větou, číslo poznámky pod čarou

POZNÁMKY POD ČAROU

? – na začátku poznámky upozorňuje na to, že výraz nebylo možno uspokojivě vysvětlit a nabízený výklad je pouze pravděpodobný
[...] – ohraničují výslovnost cizojazyčného pojmu

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

* – ve fotogalerii u názvu fotografie označuje autentické fotografie, pohledy a kresby z pozůstalosti F. Hergeta